Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/585/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i ust. 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Starostę Pszczyńskiego

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na wyznaczonych drogach publicznych na terenie Gminy Pszczyna określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłat za parkowanie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

4. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 określa Regulamin strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie Nr VIII/82/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102, poz. 2084 z dnia 14.06.2007 r.), zmieniona uchwałami:

1) Nr XXXIX/348/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 512 z dnia 04.02.2009 r.)

2) Nr XXXIX/349/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 513 z dnia 04.02.2009 r.)

3) Nr XLII/478/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17, poz. 271 z dnia 04.02.2010 r.)

4) Nr LII/595/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 345 z dnia 21.01.2011 r.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/585/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 września 2014 r.

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH OBJĘTYCH STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefa A obejmuje następujące ulice:

a) Warowna,

b) Garncarska,

c) Bramkowa,

d) Strażacka,

e) Rymarska,

f) Piekarska,

g) Bednarska,

h) Tkacka,

i) Ratuszowa,

j) Basztowa,

k) Bankowa – od Piwowarskiej do Bednarskiej,

l) Piwowarska – od Piastowskiej do Tkackiej.

W tym miejsca przeznaczone do parkowania wyłącznie dla mieszkańców:

a) Garncarska,

b) Strażacka (od Rynek do Rymarska),

c) Bramkowa,

d) Tkacka ( od Bednarskiej do Piastowskiej),

e) Piekarska (od ul. Warowna do Tkacka),

f) Warowna (od Rynek do budynku nr 59),

g) Bankowa (od Piwowarskiej do Bednarskiej).

Strefa B obejmuje następujące ulice:

a) Poniatowskiego,

b) Batorego,

c) 3 Maja,

d) Aleja Kościuszki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/585/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 września 2014 r.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania

1

OPŁATY JEDNORAZOWE
Minimalny czas parkowania wynosi 0,5 godziny.

1.1.

Strefa A:
za pierwsze 0,5 godziny
za pierwszą godzinę
za drugą godzinę
za trzecią godzinę
za każdą następną godzinę
Strefa B:
za pierwsze 0,5 godziny
za pierwszą godzinę
za drugą godzinę
za trzecią godzinę
za następną godzinę


1,50 zł
3,00 zł
3,50 zł
4,00 zł
3,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
1,20 zł
1,40 zł
1,00 zł

2.

KART A ABONAMENTOWA OGÓLNODOSTĘPNA –
ABONAMENT TYPU P

2.1.

Karta abonamentowa miesięczna:
Strefa A
Strefa B


80,00 zł
60,00zł

3.

KARTA ABONAMENTOWA MIESZKAŃCA – ABONAMENT TYPU M

3.1.

Karta abonamentowa miesięczna dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach strefy płatnego parkowania:
Strefa A
Strefa B20,00 zł
20,00 zł

4.

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY

4.1.

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w strefie płatnego parkowania za jeden miesiąc:
Strefa A
Strefa B500,00 zł
250,00 zł

5.

OPŁATY DODATKOWE

5.1.

Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty za parkowanie, z zastrzeżeniem pkt 5.2

50,00 zł

5.2.

Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty za parkowanie, w razie uiszczenia opłaty dodatkowej do 3 dni od daty wystawienia wezwania

25,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/585/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 września 2014 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W PSZCZYNIE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Pszczynie.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPP - strefa płatnego parkowania,

2) BSPP – biuro strefy płatnego parkowania prowadzone przez administratora (Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie),

3) kontroler SPP - pracownik upoważniony przez Burmistrza do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,

4) bilet parkingowy - dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono parkowanie za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie,

5) karta abonamentowa – (abonament typu M, abonament typu P) dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej lub upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej na wyznaczonej kopercie w SPP,

6) karta parkingowa - dokument wydany przez starostę osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późń. zm.),

7) koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,

8) automat parkingowy (parkomat) - samoobsługowe urządzenie, przy którego użyciu możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego za pomocą środków pieniężnych,

9) karta parkingowa dla zaopatrzenia – karta zezwalająca na ograniczony postój w SPP do 20 min, wydawana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie SPP w celu rozładunku towaru,

10) wezwanie do zapłaty - dokument wystawiany przez kontrolera SPP w wypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP, określający:

a) podstawę prawną wezwania,

b) datę, miejsce i godzinę parkowania,

c) markę oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

d) podpis kontrolera SPP,

11) Uchwała – Uchwala Nr XLV/585/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Pszczynie pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale.

2. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, na drogach publicznych wymienionych w załączniku Nr 1 pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 4. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

1) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

3) zryczałtowane za prawo korzystania z koperty – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe– kopertę w SPP.

2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.

§ 5. Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 6. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (w szczególności: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, odbioru odpadów komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni),

2) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,

3) pojazdów Urzędu Miejskiego i pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, posiadających aktualna umowę o użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

4) dla pojazdów posiadających prawidłowo wypełnioną kartę parkingową dla zaopatrzenia.

Rozdział 2.
REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 7. 1. Opłaty za parkowanie w SPP wnosi się niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania pojazdu samochodowego, za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie, z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub poprzez wykupienie karty abonamentowej (nabycie jej możliwe jest w Urzędzie Miejskim).

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 8. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

3. Opłata za parkowanie może być wnoszona za pomocą telefonu komórkowego w przypadku czynnego systemu.

§ 9. 1. Wysokość opłat abonamentowych określa niniejsza Uchwała.

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w ust. 1 wydaje się na okres danego miesiąca kalendarzowego.

§ 10. 1. Uprawnienie do wykupienia karty abonamentowej mieszkańca (abonament typu M) w strefie A lub B, posiadają osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP w strefie A lub B na pobyt stały będące właścicielem pojazdu samochodowego o rzeczywistej masie całkowitej do 3,5 tony.

2. Dokumentem uprawniającym do nabycia karty abonamentowej mieszkańca (abonament typu M) w strefie A lub B jest dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament jest ujawniona jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty osoby ubiegającej się o abonament ze stałym zameldowaniem na terenie objętym w SPP w strefie A lub B.

3. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z pojazdu (np. wynajem, leasing, użyczenie itp.).

4. Osoba fizyczna zameldowana w lokalu na terenie objętym SPP w strefie A lub B, może wykupić abonament tylko na jeden pojazd samochodowy.

§ 11. 1. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres jej ważności.

2. Osoba fizyczna zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 7 i § 8.

§ 12. 1. Korzystający z dróg publicznych mogą występować o wyznaczenie na ulicach objętych SPP, po wykupieniu abonamentu, zastrzeżonych miejsc postojowych - kopert.

2. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc postojowych w SPP.

3. Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności abonamentu.

4. Oznakowanie koperty, wykonuje wnioskodawca na swój koszt po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z zarządcą drogi.

5. Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:

1) z upływem terminu, na który został wydany,

2) w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego np. prowadzenie działalności handlowej lub reklamowej,

3) w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy SPP itp.

6. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do zarządcy drogi.

7. Minimalny okres wykupienia zastrzeżonego miejsca postojowego – koperty, wynosi 3 miesiące.

§ 13. 1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w najbliższym automacie parkingowym, karty abonamentowe, karty parkingowe, karty parkingowe dla zaopatrzenia, muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w obrębie strefy A lub B, w której został wykupiony bilet w następujący sposób: ze strefy A do B lub ze strefy A lub B na parkingi gminne.

3. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

§ 14. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 13, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania z wyjątkiem karty abonamentowej na kopertę. Brak wolnych miejsc parkingowych nie stanowi podstawy do roszczeń wobec zarządcy drogi.

Rozdział 3.
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 15. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w § 16 niniejszego Regulaminu i załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie BSPP lub na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty.

3. Opłatę dodatkową anuluje się po okazaniu ważnego abonamentu lub biletu parkingowego.

§ 16. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Jeżeli kierujący pojazdem lub właściciel uiści tę opłatę w terminie 3 dni od daty wystawienia wezwania, opłata dodatkowa zostanie zmniejszona do wysokości 25 zł.

§ 17. W wypadku stwierdzenia przez kontrolera SPP, że właściciel pojazdu lub kierujący parkuje pojazd w SPP ponad opłacony czas parkowania, wystawiane jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej jest umieszczane na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką. Jeżeli nieopłacony czas parkowania w SPP nie przekracza 15 minut, właściciel pojazdu lub kierujący może w formach, o których mowa w uchwale uiścić opłatę za parkowanie w SPP ponad opłacony czas (dopłatę). Jeżeli właściciel pojazdu lub kierujący przedłoży w BSPP dowody uiszczenia opłaty za parkowanie (opłatę za parkowanie i dopłatę) nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania, wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania.

Rozdział 4.
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 18. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy BSPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

2. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym numerem służbowym.

§ 19. Obowiązkiem kontrolerów BSPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych,

4) wypisywanie wezwań,

5) zgłaszanie Straży Miejskiej lub policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego w SPP.

§ 20. Kontrolerzy BSPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5.
REKLAMACJE

§ 21. 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w BSPP, gdzie również przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające.

2. Kierujący pojazdem lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamacje w terminie 7 dni od dnia wystawienia i umieszczenia go na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką. W przypadku uznania reklamacji wezwanie nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania lub odrębnym pismem.

3. BSPP uznaje reklamację w przypadku:

1) wykazania przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej, że w momencie wystawienia wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej miała ważną kartę abonamentową lub zakupił bilet parkingowy,

2) wykazania przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej, że jest osobą niepełnosprawną lub osobą o obniżonej sprawności ruchowej posiadającą kartę parkingową,

3) braku możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej z powodu awarii automatu parkingowego,

4) braku możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub zdarzeń losowych,

5) złożenia przez pracownika Urzędu Miejskiego lub jednostek gminy Pszczyna, posiadającego aktualną umowę o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych, oświadczenia że w czasie parkowania wykonywali czynności służbowe,

6) złożenia przez pracownika służb wskazanych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, że w czasie parkowania samochodu wykonywali czynności służbowe.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Pszczyny. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem BSPP, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Do odwołania winny być załączone dokumenty uzasadniające jego wniesienie. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzenia odwołania przez Burmistrza Pszczyny odwołujący zostaje zawiadomiony pisemnie. Stanowisko Burmistrza Pszczyny jest ostateczne.

6. Nieuwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Wzory biletów parkingowych i wezwań określa BSPP natomiast wzory kart abonamentowych oraz kart abonamentowych dla zaopatrzenia określa zarządca dróg.


Uzasadnienie

Strefę płatnego parkowania ustala rada gminy na podstawie art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.)

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych oraz w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych.

Mając na uwadze historyczny układ urbanistyczny zabytkowej Starówki i części Śródmieścia zachodzi konieczność uporządkowania zasad parkowania samochodów na ulicach w tej części miasta. Rozwiązania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w szczególności pieszych oraz zwiększyć rotację pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, w okresie od 12 września 2014 r. do 19 września 2014 r. objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe