Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-9/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Gminy Koszarawa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.[1])),

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej
podaje do publicznej wiadomości zmianę w składzie
Rady Gminy Koszarawa:

Rada Gminy Koszarawa w dniu 29 sierpnia 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego TLAŁKI Adama wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 28 KWW KOSZARAWA. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Stąd mandat radnego pozostanie nieobsadzony do końca kadencji rad.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399 oraz z 2014 r. poz. 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe