Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/391/14 Rady Gminy Brenna

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Brenna z dnia 13 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 3c i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 265 poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. § 4 ust. 4 uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Brenna z dnia 13 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, otrzymuje brzmienie:

4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 dnia grudnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe