Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 541/LI/14 Rady Miasta Żory

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA PODATKU
w zł

1

2

I. OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni0,90

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni


4,58

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni0,47

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

mieszkalnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej


0,75

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej23,13

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej10,80

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej4,70

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej7,77

III. OD BUDOWLI

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały


2 % wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 409/XL/13 Rady Miasta Żory z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe