| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1182/14 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1098/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Larysz - Hajdowizna

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr LVI/1098/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 6 w zdaniu pierwszym skreślić słowo "w szczególności";

2)w § 6 dodaje się pkt. 11-14 w brzmieniu: "11) wybór i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady;

12)wybór i odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków zarządu;

13)uchwalanie programów działania rady;

14)powoływanie stałych i doraźnych komisji rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania.";

3)skreśla się §12;

4)w § 16 w zdaniu pierwszym skreślić słowo "w szczególności";

5)w § 16 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:"7) utrzymywanie stałego kontaktu z organami miasta„;

6)§ 19 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Wybory do Rady Dzielnicy są bezpośrednie, spośród nieograniczonej liczby kandydatów oraz odbywają się w głosowaniu tajnym."

7)§ 25 otrzymuje brzmienie: "1. Dzielnica nie gospodaruje mieniem komunalnym.";

8)w § 25 dodaje się ust.2 w brzmieniu: "2. Rada Dzielnicy może korzystać z lokalu, wskazanego do dyspozycji organów dzielnicy przez Prezydenta Miasta."

9)Rozdział VII otrzymuje tytuł: „ Kontrola i nadzór nad działalnością organów dzielnicy";

10)§ 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organami kontroli nad działalnością organów dzielnicy jest Rada Miasta i Prezydent.";

11)§ 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organem nadzoru nad działalnością organów dzielnicy jest Rada Miasta.";

12)§ 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Miasta stwierdza nieważność Uchwały rady sprzecznej z przepisami prawa.";

13)w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Rada Miasta nie stwierdza nieważności uchwały po upływie roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi jej przedłożenia.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »