Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.190.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska:

1) wprowadza na terenie Miasta opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso;

5) określa zwolnienia z opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta Ruda Śląska opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00 zł od pierwszego i każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 5. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 6. Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 7. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty w stosunku do posiadaczy psów zamieszkałych:

1) w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są:

a) Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

b) Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”

c) Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”

2) w nieruchomościach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości brutto 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 9. 1. Inkasenci dokonują poboru opłaty na kwitariuszach przychodowych pobranych w Wydziale Budżetu Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska. Pobrane w danym miesiącu opłaty inkasenci przekazują do Urzędu Miasta Ruda Śląska do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast ostateczne rozliczenie z tego tytułu wraz ze zwrotem bloczków kwitariuszy przychodowych winno nastąpić do końca kwietnia danego roku podatkowego.

2. Szczegółowe zasady rozliczania przez inkasentów pobranej opłaty od posiadania psów oraz wypłaty wynagrodzenia za inkaso określa zarządzenie Prezydenta Miasta.

§ 10. Osoby fizyczne, które do dnia 31 marca danego roku podatkowego nie uiszczą opłaty, bądź wejdą w posiadanie psa po tym terminie uiszczają opłatę w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 11. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 posiadanie psów nabytych ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej.

§ 12. Traci moc uchwała Nr PR.0007.200.2013 z dnia 28.11.2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe