| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Łękawica

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz..U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit.’’f’’ i 3, art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1](tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne opłaty od posiadania psów:

1) za jednego psa - 45,00 zł

2) za drugiego i następnego - 49,00 zł

§ 2. Niezależnie od zwolnień od opłaty od posiadania psów określonych w art.18a ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się opłaty od psów pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ich zaszczepieniu.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do zapłaty w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w BS Gilowice Nr 55 8141 0008 0000 1658 2000 0350 lub w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku bez wezwania w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/233/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty od posiadania psów na rok 2014.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Pielesz


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »