Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Porąbka na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm./ oraz art.art.89,211,212,214 pkt.1,215,217,218,221 ust.1,222 ust.1,2,3,235,236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm./

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.210.830,52 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 43.534.602,46 zł, w szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 174.319,04 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.676.228,06 zł, w szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 6.606.228,06 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 52.720.830,52  zł - zgodniez tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości 41.599.174,85 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 33.181.522,85 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.765.560,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.415.962,85 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.647.231,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.218.837,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 181.584,00 zł - zgodnie z tabelą nr 8

e) wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 11.121.655,67 zł w szczególności na:

a) inwestycje - 11.106.755,67 zł,

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7.686.069,90 zł - zgodniez tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 810.685,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr1.

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 14.900,00 zł.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  2.959.155,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2) Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.032.963,00 zł - zgodniez tabelą nr 4.

3) Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 300,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5 .

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 314.150,00 zł (w tym wspieranie rodziny 64.000,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.850,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.510.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 800.000,00 zł.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 3.910.000,00 zł w tym:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.100.000,00 zł

2) z planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu - 1.500.000,00 zł

3) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW – 1.310.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł, tj. spłata zaciągniętych kredytów.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.510.000,00 zł sfinansowany będzie z:

1) zaciągniętych pożyczek - 1.310.000,00 zł

2) zaciągniętego kredytu – 1.200.000,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 50.300,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2) celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 105.000,00 zł .

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5.810.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2015 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 300.000,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.510.000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2015 – 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.510.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2015

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy .

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2015 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Drabek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe