Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. W przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa i wynosi 11,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2.Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 1 ust. 1 lub w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny - w ust. 2.

§ 3.Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe:

1) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w ust. 1 i ust. 2,

2) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 9,00 zł/osobę/miesiąc,

3) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 5,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny.

§ 4.1. Traci moc uchwała nr VII/12/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe