Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/III/14 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2.

1. Dotacje z budżetu Gminy Janów mogą być udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku, usytuowanego na terenie Gminy Janów, wpisanego do rejestru zabytków.

2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostały już wykonane lub zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Dotacje mogą być udzielone na nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych prac przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Janów w terminie do ostatniego września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.

5. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w trakcie roku budżetowego.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 4 powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

3) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

4) kosztorys planowanych robót;

5) kwotę wnioskowanej dotacji;

6) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane, oraz informacje o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów;

7) pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub zgoda konserwatora zabytków;

8) planowany do wykonania zakres robót;

9) orientacyjny termin realizacji robót.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 6.

Wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Janów.

§ 7.

Dotacje przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 8.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Janów, a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja, zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik do Uchwały Nr 10/III/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 10/III/14

Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Projekt uchwały, zgodnie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W świetle powyższego, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe