Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13/IV/2014 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów akt prawa miejscowego

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w następującym zakresie:

1) zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) skreśla się § 2 określający rodzaj dokumentów składanych wraz z deklaracją przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/IV/2014

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 grudnia 2014 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013.1399 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania: Wójt

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12

42-260 Kamienica Polka

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

B.1.DANE INDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowościprawnej

? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa pozycję)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny

? 5. użytkownik wieczysty ? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz ? 8. współposiadacz

3. Nazwa pełna/ Nazwisko i imię, data urodzenia

4. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki

5. Miejsce położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne (adresy i oznaczenia ewidencyjne działek)

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

1. Kraj

2. Województwo

3.Powiat

4.Gmina

5. Ulica

6. Numer domu / Numer lokalu

7.Miejscowość

8. Kod pocztowy

9. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. pierwsza deklaracja ? 1. korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………..

(podać liczbę mieszkańców).

Wyszczególnienie

Stawka jednostkowa opłaty

Kwota opłaty

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

……………………………..

Odpady zmieszane

(nie poddane segregacji)

…........................... zł

…............................ zł

Odpady segregowane

............................. zł

…............................ zł

E. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z terenów zielonych i odpady ogrodowe zagospodaruję we własnym zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie mojej nieruchomości.

TAK/NIE*

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

4. Podpis (pieczęć) składającego /osoby reprezentującej

składającego

G. ADNOTACJE ORGANU

1.Uwagi organu

2. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska w dniach pracy urzędu.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Kamienica Polska pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem http://www.sekap.pl w terminie:

- do 30 kwietnia 2013 roku - dla pierwszej deklaracji,

- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,

- 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Składający deklarację może otrzymać kopię deklaracji.

6. Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013.1399 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe