Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b”, lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2015 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 232.966.570 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 187.487.633 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 45.478.937 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 29.993.872 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 258.106.045 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 168.606.718 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 89.499.327 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.854.397 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w wysokości 25.139.475 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10.000.000 zł,

b) emisji obligacji w kwocie 7.500.000 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.639.475 zł.

§ 4

Limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) w kwocie 9.183.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 5

Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 985.041 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 338.230 zł, tj. 0,13% wydatków ogółem,

b) celowe w wysokości 646.811 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem, z tego:

- celową w kwocie 178.489 zł na zobowiązania związane z uprawomocnieniem się spraw sądowych,  których stroną jest Gmina,

- celową w kwocie 468.322 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 11.157.598 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 11.800 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 2.103.084 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

§ 7

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 16.910.572 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.350.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.350.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 100.000 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: dochody w kwocie 1.200 zł wydatki w kwocie 1.200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11

Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 254.600 zł.

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł,

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym ”in blanco„ wraz z deklaracja wekslową,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł; zabezpieczonego wekslem własnym ”in blanco„ wraz z deklaracja wekslową,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

§ 14

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 547.052 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 15

Ustala się, że zwroty wydatków z tytułu podatku VAT stanowią dochody gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Tomasz OLSZEWSKI


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Zalacznik15.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe