Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz. 594) - Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. Nadać nazwę "Spacerowa" drodze wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym działki: 426 położonej w obrębie Ciągowice, gmina Łazy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia

pomników.

Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję nazwy drogi wewnętrznej na terenie obrębu Ciągowice, gmina Łazy, oznaczonej nr geod. 426.

Nazwa wyżej wymienionej drogi wewnętrznej, po konsultacjach z właścicielami sąsiednich nieruchomości, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką Sołectwa Ciągowice.

Działka drogowa o nr 426, według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem K 110 KDw - jako droga wewnętrzna i znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe