Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia

Rada Miejska w Strumieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 2. 1. Stawkę opłaty określoną w § 1 różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców:

1) 5,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z trójką dzieci;

2) 4,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z czwórką dzieci;

3) 3,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z piątka dzieci;

4) 2,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z szóstką dzieci i więcej.

2. Ustalone w ust. 1 stawki stosuje się do członków rodzin wielodzietnych, przez których rozumie się rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecka, w tym dziecka, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczą zastępczą oraz osobę o, której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, z późn. zm.).

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem z umiarkowanym albo znacznym stopieniu niepełnosprawności.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe