Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 2 lutego 2015r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 roku w Częstochowie

Tekst pierwotny

pomiędzy Miastem Częstochowa na prawach powiatu reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka,

zwanym dalej "powiatem prowadzącym"

a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie:

Wicestarostę Częstochowskiego Henryka Kasiurę

Członka Zarządu Krzysztofa Smelę,

zwanym dalej "powiatem dotującym".

§ 1. W § 4 ust. 1 Porozumienia z dnia 7 marca 2006 roku otrzymuje brzmienie: "1. Wysokość dotacji dla powiatu prowadzącego na rok budżetowy 2015 została ustalona w wysokości kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jt. Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 z późn. zm.) i stanowi kwotę 2 983 662 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron, a piąty egzemplarz dla Powiatowego.

POWIAT PROWADZĄCY

POWIAT DOTUJĄCY

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Wicestarosta Częstochowski


Henryk Kasiura


Członek Zarządu


Krzysztof Smela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe