Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń w kwocie 100 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 2.1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, przedstawiony Burmistrzowi Miasta Bierunia do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

a) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek,

b) miejsce prowadzenia żłobka,

c) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka,

d) wyliczenie kosztów pobytu dziecka w żłobku,

e) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

f) oświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

3. Do dotacji udzielonej w 2015 roku termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa 30 czerwca 2015 r.

§ 3.1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek nad dzieckiem do lat 3.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w §1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.

§ 4.1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci zapisanych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie transzy.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą dzieci zapisanych do żłobka na ostatni dzień miesiąca, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

3. Na dziecko, które uczęszczało do żłobka w danym miesiącu przynajmniej przez 50% czasu i rodzice zrezygnowali z korzystania przez dziecko z dalszej opieki w tej placówce, dotacja zostanie przekazana w wysokości proporcjonalnej do czasu pobytu dziecka pod warunkiem pobrania opłaty także od rodziców.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą zapisanych dzieci lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Podmioty rozliczać się będą z otrzymanej dotacji w okresach miesięcznych, do 5 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu dotacji.

6. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji.

§ 5.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe