Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4.32.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 20 161,89 zł tj. do kwoty 67 116 425,68 zł z tytułu zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 20 161,89 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 77 339,10 zł tj. do kwoty 74 056 157,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 6634) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwoty 6 882 554,18 zł i 5 240 381,18 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić odpowiednio kwotami 6 939 731,39 zł i 5 297 558,39 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 128 942,18 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 186 119,39 zł.

§ 3.

1. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 086 769,18 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 143 946,39 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4.32.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4.32.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe