Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/40/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2015

Tekst pierwotny

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 38.323.483,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 36.071.521,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 40.334.448,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.840.948,00 PLN.

§ 4.

1. Nie dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2015 nie ulegnie zmianie i wyniesie 10.819.385,65 PLN.

§ 5.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.010.965,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 188.168,00 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 4.949,25 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 902.847,00 PLN,

4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 915.000,75 PLN.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, aktualizacji ulega Tabela K uchwały budżetowej na rok 2015 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2015 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr III/40/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe