Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 nr 142 poz. 1592, tekst jednolity) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 625/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Zarządzeniem nr 1990/2014 z dnia 14 marca 2014 r. Prezydent Miasta Katowice wprowadził korekty składu osobowego Komisji w związku ze zmianami personalnymi w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


SKŁAD KOMISJI
W 2014 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach wchodzili:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice.
Członkowie Komisji:

- radni delegowani przez Radę Miasta: Wiesław Mrowiec, Witold Witkowicz,

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta Katowice:

1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

2. Mirosław Cygan - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,

3. Kazimierz Romanowski - Komendant Straży Miejskiej w Katowicach,

4. Prokuratorzy wskazani przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach:

- Elżbieta Mizeracka - Prokurator Rejonowy Katowice - Południe,

- Urszula Noras-Cema - Prokurator Rejonowy Katowice - Północ,

- Jacek Pandel - Prokurator Rejonowy Katowice - Wschód,

- Zbigniew Chromik - Prokurator Rejonowy Katowice - Zachód ,

5. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach:

- nadkom. Robert Łuszcz - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,

- nadkom. Tomasz Kępa - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

6. Przedstawiciele powołani przez Prezydenta Miasta Katowice:

- st. bryg. Bogdan Jędrocha - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

- Bogumił Sobula - Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice,

- Maciej Maciejewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

- Mieczysław Żyrek - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,

- Anna Trepka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.


DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2014 R.

Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji został opracowany Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014 - stanowiący podstawę jej działalności. W 2014 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano następujące tematy:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Katowice.

2. Przeciwdziałanie dewastacji urządzeń użyteczności oraz przestrzeni publicznej, które mają negatywny wpływ na wizerunek miasta, w tym:

- umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

- umieszczania graffiti w przestrzeni publicznej jako akt wandalizmu;

- umieszczania stojaków reklamowych przed punktami handlowo-usługowymi;

- szyldów reklamowych na elewacjach budynków;

- dewastacji oraz zaśmiecania miejsc przeznaczonych do rekreacji;

- wyprowadzania psów bez smyczy oraz zanieczyszczania terenów zielonych przez nieuprzątnięcie psich odchodów.

3. Przeciwdziałanie propagowaniu na terenie miasta Katowice faszyzmu i innego ustroju totalitarnego oraz rasizmu, to jet czynów karalnych opisanych w przepisach artykułów 256 i 257 kodeksu karnego poprzez intensyfikację działań (przede wszystkim prewencyjnych), zmierzających do ograniczenia tego rodzaju działalności grup i indywidualnych jednostek.

4. Budowanie lokalnych płaszczyzn współpracy Terenowych Punktów Pomocy Społecznej z komisariatami Policji i Strażą Miejską w celu zniwelowania dysproporcji społecznych. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości nieletnich.

5. Zagrożenie życia i zdrowia w związku z przebywaniem osób bezdomnych w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. kanały ciepłownicze, piwnice, strychy, ogródki działkowe itp. Bezdomność i żebractwo wśród osób dorosłych i dzieci na terenie Katowic.

6. Opiniowanie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2014 r.

7. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 r.

8. Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2015 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli miasta Katowice w 2015 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r. Tematyka posiedzeń Komisji w 2014 r. miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań i przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku była istotnym organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim jest narzędziem służącym wypracowywaniu konkretnych metod działania mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Prezydent Miasta Katowice


Marcin Krupa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe