Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 27 stycznia 2015r.

do Porozumienia nr PS-818/00002/11 w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, zawartego w dniu 7 marca 2012 r

Tekst pierwotny

2014-267609

Aneks Nr 5
do Porozumienia nr PS-818/00002/11 w sprawie: współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, zawartego w dniu 7 marca 2012 r.

z dnia 27 stycznia 2015 r.

zawarty pomiędzy:

Miastem Rybnik, które reprezentuje:

Piotr Kuczera - Prezydent Miasta, w wykonaniu Uchwały Nr 660/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 grudnia 2005 r., zwanym dalej "Powiatem prowadzącym",

a

Powiatem Rybnickim, który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,

Marek Profaska - Wicestarosta Powiatu,

w wykonaniu Uchwały Nr XIII/78/99 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 9 grudnia 1999 r., zwanym dalej "Powiatem dotującym".

§ 1. W Porozumieniu Nr PS-818/00002/11 w sprawie: współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, zawartym w dniu 7 marca 2012 r. ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Powiat dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową w kwocie 1.013.048 zł (milion trzynaście tysięcy czterdzieści osiem złotych) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.";

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa ustalona na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w mBank S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik, w czterech równych ratach, w następujących terminach: I rata - do dnia 15 lutego, II rata - do dnia 15 kwietnia, III rata - do dnia 15 lipca, IV rata - do dnia 15 października.".

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Powiat prowadzący Powiat dotujący

Prezydent Miasta


Piotr Kuczera

Starosta Powiatu


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu


Marek Profaska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe