Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5.056.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112; z późn. zm) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz 594; ze zmianami) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. 1. W zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się - na wniosek Burmistrza Krzepic - odrębny obwód głosowania.

2. Numer obwodu odrębnego, jego granice i siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Załącznik do Uchwały Nr 5.056.2015
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Numer i granice obwodu odrębnego oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

9

Szpital Rejonowy im. Dr. Anki w Krzepicach

Szpital Rejonowy im. Dr. Anki w Krzepicach, ul. Szkolna nr 1 42-160 Krzepice

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe