Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

RADA GMINY MARKLOWICE

uchwala:

§ 1.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Traci moc:

1. Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice.

2. Uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice


mgr Krystyna Klocek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe