Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/58/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2015

Tekst pierwotny

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 38.654.230,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 36.402.268,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2015 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 40.665.195,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 36.111.695,00 PLN.

§ 4.

1. Nie dokonuje się zmiany wartości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustala się aktualną treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2015 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2015, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2015 nie ulegnie zmianie i wyniesie 10.819.385,65 PLN.

§ 5.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.010.965,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 188.168,00 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 4.949,25 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 902.847,00 PLN,

4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 915.000,75 PLN.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, aktualizacji ulegają:

1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

1) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

4) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2015 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §3, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr IV/58/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe