Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.
z 2013 r. , poz. 594 z póź. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z póź. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2015 w Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w kwocie 3.242,08 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.

Burmistrz Miasta Czeladź


mgr Zbigniew Szaleniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe