Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/59/15 Rady Miasta Knurów

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 4, § 10 i §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015r., na terenie Gminy Knurów tworzy się odrębny obwód głosowania:

1) Obwód głosowania nr 22 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 w Szpitalu Sp. z o.o. w Knurowie,
ul. Niepodległości 8, w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul.Niepodległości 8.

2. Odrębny obwód głosowania wymieniony w ust.1 obejmuje obszar Szpitala i wyborców przebywających
w Szpitalu w dniu wyborów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Knurów i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Tomasz Rzepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe