Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-21-1/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 16 marca 2015r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczyrku przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczyrku przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 336.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 175.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 175, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 52,08%.

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr 11

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania, wyniosła 336.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 175.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 175,

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 52,08%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1,

co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 174,

co stanowi 99,43% ogólnej liczby głosów.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) CEMBALA Ryszard 39

lista nr 1 KWW ZDROWY SZCZYRK

2) ŻUR Paweł 92

lista nr 2 KWW SZCZYRKOWIANIE.PL

3) PRZYBYŁA Józef 43

lista nr 3 KWW JÓZEF PRZYBYŁA

10. Radnym został wybrany:

z listy nr 2 KWW SZCZYRKOWIANIE.PL

ŻUR Paweł

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe