Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 1 i 6 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik:

1) kandydat w wieku 4 lat - liczba punktów - 10;

2) kandydat posiadający opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym - liczba punktów - 8;

3) kandydat zamieszkały na terenie Gminy Rudnik i deklarujący kontynuację nauki w szkole podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole - 7;

4) oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym albo wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów - 5;

5) rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - liczba punktów - 3,

6) kandydat, którego rodzina pozostaje pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku - liczba punktów - 2.

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w 1 pkt 1 - 6 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o wieku dziecka;

2) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazująca na konieczność objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym;

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu kandydata i deklaracji kontynuacji nauki w szkole podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole;

4) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o zatrudnieniu, studiowaniu lub uczeniu się w trybie dziennym albo wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o korzystaniu z opieki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe