Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 63.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 5a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Tworzy się budżet obywatelski w mieście Częstochowie.

2. Poprzez budżet obywatelski rozumie się wydzieloną część środków budżetu miasta Częstochowy na kolejny rok budżetowy, o której wydatkowaniu w sposób wiążący w trakcie konsultacji społecznych decydują mieszkańcy miasta.

3. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

4. Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.

5. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnomiejski oraz dzielnicowy, przy czym przez zadania o charakterze dzielnicowym należy rozumieć zadania, które dotyczą potrzeb mieszkańców danej jednostki pomocniczej miasta (dzielnicy), natomiast zadania ogólnomiejskie dotyczą potrzeb więcej niż jednej jednostki pomocniczej (dzielnicy).

6. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu następuje po uchwaleniu budżetu na kolejny rok budżetowy.

§ 2. 1. Środki w ramach budżetu obywatelskiego będą wynosić 1,1% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy, ujętych w uchwale budżetowej z uwzględnieniem objaśnień według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone w następujący sposób:

1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim - 25%;

2) na zadania o charakterze dzielnicowym - 75%, przy zastosowaniu algorytmu podziału:

a) 10% - kwota bazowa - jednakowej wysokości dla każdej z dzielnic,

b) 20% - kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta,

c) 45% - kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta.

Zgłaszanie zadań

§ 3. 1. Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy miasta.

2. Zgłoszenia dokonuje się:

1) pisemnie, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do uchwały, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

2) elektronicznie:

a) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowy,

b) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl/.

3. Zgłaszający określa charakter propozycji zadania, tzn. odpowiednio ogólnomiejski lub dzielnicowy, z równoczesnym wskazaniem danej dzielnicy.

4. Propozycje zadań zgłasza się przez okres nie krótszy niż 60 dni.

5. Termin rozpoczęcia zgłaszania propozycji oraz ich szczegółowe zasady określi w zarządzeniu prezydent miasta.

§ 4. Na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania propozycji, prezydent miasta udostępni do publicznej wiadomości:

1) mapę terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego;

2) mapę podziału miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice);

3) kryteria weryfikacji propozycji zadań pod względem formalnoprawnym;

4) kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego;

5) harmonogram prac nad tworzeniem budżetu obywatelskiego, z uwzględnieniem terminów:

a) rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,

b) rozpoczęcia i zakończenia weryfikacji formalnoprawnej zadań,

c) rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

d) upublicznienia wyników głosowania.

Weryfikacja formalnoprawna

§ 5. 1. Na etapie pierwszym weryfikację formularzy pod względem poprawności ich wypełnienia oraz kompletności przeprowadza właściwa jednostka organizacyjna urzędu miasta wskazana przez prezydenta miasta.

2. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że formularz jest niepoprawnie wypełniony albo niekompletny, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

3. Od momentu zawiadomienia o brakach w formularzu lub konieczności dokonania modyfikacji, osoba składająca formularz ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty.

4. Na etapie drugim weryfikacji właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne urzędu miasta lub podległe Gminie Miastu Częstochowa jednostki organizacyjne dokonują analizy możliwości realizacji proponowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego pod względem formalnoprawnym i przygotowują preliminarze kosztów realizacji zadań.

5. Koszt realizacji propozycji pojedynczego zadania o charakterze odpowiednio: ogólnomiejskim lub dzielnicowym, zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, nie może przekraczać ogólnej kwoty przeznaczonej w danym roku na ww. zadania.

6. Formularz może być korygowany 1 raz na każdym etapie weryfikacji.

7. Zweryfikowane propozycje zadań udostępnia się wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej. www.konsultacje.czestochowa.pl, a propozycje zadań o charakterze dzielnicowym przekazuje się również właściwym radom dzielnic.

8. Propozycje zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację formalnoprawną są poddawane pod głosowanie.

Zasady głosowania nad propozycjami zadań

§ 6. 1. Wyboru zadań do realizacji dokonuje się w głosowaniu.

2. Głosowanie odbywa się przez okres nie krótszy niż 7 kolejnych dni.

3. Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta.

4. Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów propozycjom zadań, przy czym do dyspozycji głosującego jest 10 punktów do podziału dla zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla zadań o charakterze dzielnicowym.

5. Na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania prezydent miasta podaje listę miejsc do głosowania.

6. Szczegółowe zasady głosowania określi w zarządzeniu prezydent miasta.

Obliczenie wyników

§ 7. 1. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby punktów przyznanych przez głosujących dla danej propozycji zadania.

2. Na podstawie wyników, o których mowa w ust. 1 tworzona jest lista zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz listy zadań dla poszczególnych dzielnic.

3. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są przeznaczone zadania, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.

4. W przypadku propozycji zadań, które otrzymały jednakową liczbę punktów, a ilość środków nie jest wystarczająca do ich zrealizowania, zostanie wybrane zadanie, na które głosowała większa liczba osób.

5. W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego zadania na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie przeznaczone kolejne zadanie, które jest możliwe do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

6. W przypadku, gdy przeznaczone do realizacji w poszczególnych dzielnicach zadania nie wyczerpują określonej dla danej dzielnicy ilości środków, niewykorzystane środki przechodzą na zadania ogólnomiejskie.

7. W przypadku, gdy przeznaczone do realizacji zadania o charakterze ogólnomiejskim nie wyczerpują określonej dla nich ilości środków, niewykorzystane środki przechodzą na zadania dzielnicowe, w dzielnicy o największej frekwencji w głosowaniu.

8. Informacja o wynikach głosowania jest podawana niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Edukacja i promocja budżetu obywatelskiego

§ 8. Realizując budżet obywatelski, prezydent miasta prowadzi za pomocą właściwej jednostki organizacyjnej:

1) kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną obejmującą:

a) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do budżetu,

b) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,

c) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego;

2) Spotkania informacyjno-edukacyjne służące:

a) przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,

b) przedstawieniu projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich zgłoszonych przez uprawnione osoby, a także poznania zasad udziału w głosowaniu,

3) działania doradcze oraz wsparcie merytoryczne dla osób uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim.

Postanowienia końcowe

§ 9. W procedurze budżetu obywatelskiego nie przysługuje odwołanie.

§ 10. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi i ewaluacji. Wyniki ewaluacji mają służyć wprowadzeniu zmian mających na celu poprawę jakości procesu wdrażania i realizacji budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

§ 11. Do przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. budżetu obywatelskiego nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr 908/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 63.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe