Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/102/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/66/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr IV/66/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, dokonać następujących zmian:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Umorzenie osobie zobowiązanej opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami może nastąpić po rozeznaniu jej sytuacji rodzinnej i majątkowej, z powodu:

1) trudnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej,

2) ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka/ dzieci lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, a także w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

3) przebywania w domu pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia i ponoszenia z tego tytułu odpłatności,

4) gdy kwota pozostałej do spłaty należności głównej wraz z odsetkami lub pozostałymi do spłaty odsetkami nie przekracza kwoty kosztów ich dochodzenia,

5) gdy ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, a w szczególności jej egzystencji lub uzasadnione jest ważnym interesem społecznym,

6) gdy nastąpił zgon osoby zobowiązanej i osoba ta nie pozostawiła żadnego majątku.";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności osobie zobowiązanej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej po rozeznaniu jej sytuacji rodzinnej i majątkowej, jeżeli:

1) przebywa ona w zakładzie leczniczym lub w szpitalu,

2) udokumentuje zaświadczeniem lekarskim długotrwałą lub ciężką chorobę,

3) wystąpi zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Można odstąpić od ustalenia opłaty u osoby zobowiązanej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej po rozeznaniu jej sytuacji majątkowej lub rodzinnej, jeżeli:

1) osoba zobowiązana korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późń. zm.) z uwzględnieniem w kryterium dochodowym rodziny, dziecka, dzieci lub osoby pełnoletniej, za które ustalana jest opłata,

2) osobą zobowiązaną jest nieletni rodzic, nie posiadający dochodu,

3) ponoszenie opłaty w sytuacjach szczególne uzasadnionych np.: niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, bezrobociem, zdarzeniem losowym, stanowiłoby nadmierne obciążenie budżetu osoby zobowiązanej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe