Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 206/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 ze zm..) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.)

Rada Gminy Dębowiec
uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 206/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 grudnia 2008r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zmiany: § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni w wysokości:

1) tablica jednostronna-1,00 zł

2) tablica dwustronna-2,00 zł

3) tablice jak w pkt 1,2 zawierające informację o gminie,

powiecie lub województwie, w szczególności

w postaci planów, map, tablic lub plansz-0,10 zł".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe