Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 marca 2015r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z 24 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4798), wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Czesław Krzystała


Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe