Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/152/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 20c ust. 4, 6, 8 i art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

RADA MIASTA KATOWICE

uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r., nr VI/110/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

dla kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenia rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystenta rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe