Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kochanowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457)

Rada Gminy Kochanowice uchwala:

§ 1.

Gmina udziela dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kochanowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym obejmującej zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenia zabaw z dziećmi z elementami edukacji.

§ 2.

Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 200 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 3.

Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w wysokości 100 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 4.

Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn planowanej liczby dzieci objętych opieką w danym miesiącu i stawki określonej w § 2 lub § 3.

§ 5.

1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Do wniosku należy dołączyć statut oraz regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Dotację celową przekazuje się w ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Warunkiem przekazania dotacji w terminie określonym w ust.1 jest dostarczenie w terminie do dnia 5 każdego miesiąca informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w danym miesiącu.

3. W przypadku nie złożenia informacji w terminie wskazanym w ust.2 dotacja celowa zostanie przekazana do ostatniego dnia miesiąca.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7.

1. Podmiot otrzymujący dotację składa Wójtowi sprawozdania kwartalne w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału.

2. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, dotowany podmiot zobowiązany jest do jej zwrotu na wskazany rachunek bankowy.

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8.

Warunkiem przyznania dotacji na rok 2015 jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 5, w terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kochanowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 13 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 13 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 13 maja 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe