Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 9.65.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Rydułtowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Decyzję o wniesieniu przez Miasto Rydułtowy wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Miasto Rydułtowy, podejmuje samodzielnie Burmistrz Miasta Rydułtowy w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Rydułtowy na dany rok budżetowy.

2. Decyzję o wniesieniu przez Miasto Rydułtowy wkładów niepieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje Miasto Rydułtowy oraz w spółkach tworzonych przez Miasto Rydułtowy, podejmuje samodzielnie Burmistrz Miasta Rydułtowy.

§ 2.

Decyzję o sprzedaży lub cofnięciu udziałów lub akcji Miasta Rydułtowy w spółkach celem ich umorzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych podejmuje samodzielnie Burmistrz Miasta Rydułtowy.

§ 3.

1. Decyzję o zbyciu udziałów lub akcji Miasta Rydułtowy w spółkach podejmuje samodzielnie Burmistrz Miasta Rydułtowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się analizy spółki, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.

§ 4.

1. O każdym wniesieniu wkładu bądź sprzedaży lub cofnięciu udziałów lub akcji celem ich umorzenia Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje Radę Miasta Rydułtowy na najbliższej sesji następującej po wniesieniu wkładu, sprzedaży lub cofnięciu udziałów lub akcji.

2. Informacje o zamiarze zbycia udziałów lub akcji Burmistrz Miasta Rydułtowy przekazuje Radzie Miasta Rydułtowy przed podjęciem czynności zbycia udziałów lub akcji.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) nazwę spółki, ilość i wartość wykupionych, objętych, cofniętych lub zbywanych udziałów lub akcji,

2) cenę udziałów lub akcji według wyceny,

3) tryb zbywania udziałów lub akcji,

4) dane dotyczące zaangażowania Miasta Rydułtowy w kapitale zakładowym spółki po wykupie, objęciu, cofnięciu, a także zbyciu udziałów lub akcji.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr VIII/53/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów bądź akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe