Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r., poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Baby - Paweł Łapeta

2. Bogusławice - Bogumił Nogaj

3. Jacków - Mariola Gałwa

4. Kijów - Tomasz Kucharski

5. Kruszyna - Sebastian Wysmołek

6. Lgota Mała - Henryk Domagała

7. Łęg - Tomasz Kucharski

8. Pieńki Szczepockie - Grzegorz Pokora

9. Teklinów - Grażyna Wąsikiewicz

10. Widzów - Adam Musiał

11. Widzówek - Dariusz Śliwakowski

12. Wikłów - Krzysztof Wróbel

§ 2. 1 Pobrane podatki powinny być wpłacone na rachunek bankowy Gminy Kruszyna dnia następnego po dniu, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Gminy kwot.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Kruszyna z dnia 14 lutego 2003r roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wanda Krawczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe