Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a w związku z art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6, ust. 6 a, ust. 6 b, art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 b ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 132, poz. 2184), zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 288, poz. 4851) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami."

b) ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) niezbędnych dla działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej usługach o charakterze pomocniczym - należy przez to rozumieć działalność w zakresie prania, sprzątania, żywienia, ochrony mienia i osób, dostaw energii, pary lub ciepłej wody oraz działalność podobną, jeżeli służy zaspokajaniu potrzeb samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania."

c) uchyla się ust. 2.

2) w § 4 ust. 1 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) udziela się zgody na zawieranie umów najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres powyżej 3 lat, w przypadku gdy przedmiot najmu lub dzierżawy będzie wykorzystywany na działalność pomocniczą dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a podmiot świadczący te usługi na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zostanie wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami."

3) w § 5 ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości o wartości lub cenie przekraczającej kwotę 1 000 000 zł;

2) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, którego wartość lub cena przekracza kwotę 1 000 000 zł;

3) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z nabyciem prawa własności nieruchomości stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, jeżeli łączna wartość lub cena tych praw przekracza kwotę 1 000 000 zł;";

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Zamiana prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Województwa o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł wymaga zgody Sejmiku. Zgoda Sejmiku wymagana jest również w sytuacji, gdy zamiana dokonywana jest z dopłatami o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł.".

5) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Zgody Sejmiku wymaga:

1) zbycie prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł;

2) zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, którego wartość przekracza kwotę 1 000 000 zł;

3) zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, jeżeli łączna wartość tych praw przekracza kwotę 1 000 000 zł;

4) oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł".

6) w § 9:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. W przypadku zbywania budynków innych niż mieszkalne, najemcom tych budynków przyznaje się pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) budynki te znajdują się w granicach nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w ust. 2;

2) najemcą tego budynku jest najemca budynku mieszkalnego znajdującego się w granicach tej samej nieruchomości;

3) najemca złoży wniosek o przyznanie pierwszeństwa w nabyciu wszystkich budynków znajdujących się w granicach nieruchomości;

4) budynek w całości stanowi przedmiot najmu;

5) najem został nawiązany na czas nieoznaczony;

6) najemca nie zalega z zapłatą czynszu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3".

b) ust. 3 pkt 2 wyraz "znajdujące" zastępuje się wyrazem "znajdują".

7) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie "2) bezprzetargowej sprzedaży budynków mieszkalnych oraz budynków innych niż mieszkalne, o których mowa w § 9 ust. 2a niniejszej uchwały, na rzecz ich najemców korzystających z pierwszeństwa w ich nabyciu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

8) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zgody Sejmiku wymaga oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł, z wyjątkiem przypadków w których:

1) konieczność oddania nieruchomości w użytkowanie wynika z przepisów odrębnych,

2) użytkowanie ustanawiane jest na rzecz wojewódzkiej osoby prawnej,

3) użytkowanie ustanawiane jest na rzecz organizacji pożytku publicznego".

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania nieruchomości, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w przypadku gdy użytkowanie ustanawiane jest na rzecz wojewódzkiej osoby prawnej".

10) § 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. W celu zabezpieczenia wierzytelności, nieruchomości stanowiące własność Województwa mogą zostać obciążone hipoteką o sumie przekraczającej kwotę 1 000 000 zł jedynie za zgodą Sejmiku. Przepis niniejszy ma również zastosowanie w przypadku, gdy kilka wierzytelności zabezpieczonych będzie hipotekami o niższych sumach, których łączna suma przekracza kwotę 1 000 000 zł".

11) w § 16 ust. 2 pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

najem lub dzierżawa następuje na rzecz spółki, której wyłącznym akcjonariuszem lub udziałowcem jest Województwo;

6) najem lub dzierżawa następuje na rzecz podmiotu, który przejmie w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy pracowników zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zapewni dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych po tym zakładzie.";

12) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/9/5/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe