Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/93/15 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Nadać następujące nazwy ulicom położonym na terenie miasta Orzesze:

1) ulica Kirkora - boczna ulicy Słowackiego w obrębie Zawada,

2) ulica Maciejek - boczna ulicy Modrzewiowej w obrębie Gardawice,

3) ulica Bratków - boczna ulicy Jeziorskiej w obrębie Zazdrość,

4) ulica Miętowa - boczna ulicy Bolesława Chrobrego w obrębie Gardawice,

5) ulica Magiczna - boczna ulicy Bolesława Chrobrego w obrębie Gardawice,

6) ulica Metalowa - łącznik ulic Modrzewiowej - Makowej w obrębie Gardawice,

7) ulica Salamander - boczna ulicy św. Wawrzyńca w obrębie Orzesze, zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/93/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe