Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/186/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na obszarze gminy Dąbrowa Górnicza w związku z zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku referendum ogólnokrajowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r.poz.594 z późn.zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
u c h w a l a

§ 1. Utworzyć dwa odrębne obwody do głosowania na obszarze gminy Dąbrowa Górnicza: pierwszy w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza, drugi w Domu Pomocy Społecznej.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum odrębnych obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do niezwłocznego przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/186/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe