Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany w uchwale dot. inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm./, art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze zm./ oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm. /

§ 1.

Uchwałą niniejszą dodaje się w § 3 w uchwale nr VI/58/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego punkt i) w brzmieniu :

i) Ciasna - Teresa Królik

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe