Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian w budżecie gminy :

1. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały. W dziale 754 zwiększa plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji realizujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gilowice, w dziale 921 zmniejsza plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.

§ 2.

Budżet wynosi:

a) dochody w wysokości 18.668.677,04 zł

b) wydatki w wysokości 19.293.177,04 zł Deficyt budżetu gminy w wysokości 624.500 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 475.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 149.500 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2015" Zwiększa plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Za Wodą w Gilowicach" Dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 10.000 zł. Zmiany w planie wydatków budżetu zostały dokonane zarządzeniem nr 81/15 Wójta Gminy Gilowice z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gilowice w 2015 roku. Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku"

1. Zmniejsza plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach Dział 921 rozdz. 92109 o kwotę 2.000 zł

2. Wprowadza plan dotacji celowej na zadania bieżące: Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - Dział 754 rozdz. 75404 kwota 2.000 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe