Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, ujednolicona Uchwałą Nr XXXIV/296/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 7570)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

Zmienić treść Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, ujednolicona Uchwałą
Nr XXXIV/296/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 7570) w ten sposób, że:

§ 1.

W § 2 ust. 3 po literze j) dodaje się litery k) i l) w brzmieniu:

"k) odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory",

"l) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości 120 kg/rok z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, wielorodzinnych i wielolokalowych (bloki), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w Referacie Gospodarki Miejskiej Urzędu, zamiaru oddania odpadu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

§ 2.

W § 2 ust. 4 po słowie "będą" dopisać słowo "również".

§ 3.

W § 3 dodać ust. 9 w brzmieniu:

"9. W przypadkach uchybień, niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych lub przez prowadzących Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, takie przypadki należy interwencyjnie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Referat Gospodarki Miejskiej telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem, itp. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu".

§ 4.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. Regulamin Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Sląskim przy ul. Przyjaźni 2a w § 2 ust. 5 dopisać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

"- lampy fluorescencyjne,

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

- odpady budowlane w ilości 120kg/rok/1 nieruchomość zamieszkałą (po uprzednim zgłoszeniu zamiaru oddania tego odpadu Referatowi Gospodarki Miejskiej Urzędu)".

§ 5.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. Regulamin Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Sląskim przy ul. Przyjaźni 2a w § 2 ust. 6 skreślić następujące rodzaje odpadów komunalnych:

"- lampy fluorescencyjne,

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady zielone (trawa, liście i gałęzie),

- odpady budowlane".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Józef Jendruś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe