Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/173/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późń. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Powołuje się Chorzowską Radę Seniorów, w skład której wejdą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

§ 2.

Chorzowska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów Miasta.

§ 3.

1. Pierwsze posiedzenie Chorzowskiej Rady Seniorów zwoływane jest przez Prezydenta Miasta Chorzów.

2. Pierwsza kadencja Chorzowskiej Rady Seniorów trwa do 31 grudnia 2017 r.

§ 4.

Nadaje się Statut Chorzowskiej Radzie Seniorów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Obsługę techniczną i administracyjną Rady zapewnia Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XI/173/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2015 r.

STATUT
Chorzowskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Chorzowska Rada Seniorów, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym ,doradczym i inicjatywnym , stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów Miasta.

2. Rada jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

§ 2.

Celem działania Rady jest pobudzenie aktywności seniorów i zbudowanie platformy solidarności i porozumienia międzypokoleniowego oraz wspieranie i reprezentowanie zbiorowych potrzeb seniorów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta , organizacjami i instytucjami , które zajmują się sprawami seniorów.

§ 3.

1. Rada działa na obszarze Miasta Chorzów - Miasta na Prawach Powiatu.

2. Siedzibą Rady jest siedziba Chorzowskiej Strefy Wolontariatu mieszcząca się w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/3, natomiast posiedzenia Rady odbywają się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1.

§ 4.

Organizację i zasady funkcjonowania Rady określa niniejszy Statut.

Rozdział 2.
Zakres działania Rady

§ 5.

Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej;

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz seniorów;

3) zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Chorzów;

4) opracowywanie cyklicznej oceny kondycji społecznej seniorów i przestawienie propozycji działań służących oczekiwanym zmianom w tym zakresie;

5) opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

6) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych;

7) dążenie do odtworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

8) przedstawienie Prezydentowi Miasta Chorzów sprawozdań z działalności Rady

9) odbywanie dyżurów skierowanych do seniorów

10) cykliczne konsultacje z seniorami nie należącymi do Rady.

Rozdział 3.
Skład i organy Rady

§ 6.

1. Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia powołania.

2. W skład Rady wchodzą :

a) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;

b) niezrzeszeni mieszkańcy Miasta Chorzów będący specjalistami w zakresie:

- polityki społecznej i ochrony zdrowia,

- bezpieczeństwa publicznego,

- edukacji i kształcenia ustawicznego,

- kultury,

- sportu, turystyki i rekreacji

c) przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się problematyką seniorów,

d) każdy z organizacji uprawnionych do reprezentacji ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

3. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej informuje ogół mieszkańców Chorzowa o możliwości, terminie i formie zgłaszania kandydatów do Rady za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów oraz Biuletynu Informacji Publicznej UM Chorzów i lokalnych mediów:

a) osoby zainteresowane winny wypełnić deklarację, znajdującą się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów lub pobrać deklarację w Urzędzie Miasta Chorzów (pokój 215), wpisując imię i nazwisko kandydata wraz z przedstawieniem krótkiego uzasadnienia

b) termin końcowy przyjmowania deklaracji określony zostanie w informacji, o której mowa w § 6 ust.3

c) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej, w terminie do 30 dni od momentu zakończenia przyjmowania deklaracji, zorganizuje spotkanie z udziałem osób wymienionych w §1 ust.2 oraz Prezydenta Miasta Chorzów celem przedstawienia kandydatów wymienionych w deklaracjach oraz wskazanych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Chorzów (Ci winni potwierdzić swe doświadczenie zawodowe min. dwiema referencjami)

d) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej po upływie 14 dni od przedstawienia sylwetek kandydatów zobowiązane jest do zorganizowania kolejnego spotkania osób wymienionych w § 1 ust.2 oraz Prezydenta Miasta Chorzów celem dokonania wyboru członków Rady

e) członkowie Rady wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

f) informacja o wyborze członków Rady ogłoszona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej UM Chorzów w terminie do 14 dni od momentu głosowania.

4. Rada liczy 25 osób.

5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 7.

1. Członek Rady może zostać odwołany przez Prezydenta Miasta Chorzów po zasięgnięciu opinii Rady lub organizacji, która wyłoniła kandydata na członka Rady.

2. Na 60 dni przed upływem kadencji Rady Przewodniczący zwraca się do organizacji i instytucji i podmiotów wskazanych w §6 ust.2 niniejszego statutu o zgłaszanie kandydatów do Rady.

3. Ustępujący Przewodniczący Rady otwiera posiedzenie Rady i prowadzi je do ukonstytuowania się składu Rady na daną kadencję i do wyboru Przewodniczącego Rady na nowa kadencję.

§ 8.

1. Rada konstytuuje się w określonym w Uchwale składzie na pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

2. Rada wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego spośród swoich członków, na czas trwania kadencji Rady. Wybór następuje w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Odwołanie osób pełniących funkcje, o których mowa w ust.1 następuje w trybie określonym dla ich powołania, na wniosek co najmniej trzech członków Rady oraz Prezydenta Miasta Chorzów po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady.

4. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

a) ustalanie terminu posiedzenia i porządku obrad Rady;

b) zwoływanie posiedzenia Rady;

c) inicjowanie i organizowanie prac Rady;

d) prowadzenie obrad Rady;

e) reprezentowanie Rady wobec innych organów i instytucji;

f) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

Rozdział 4.
Tryb pracy Rady

§ 9.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z planem pracy ustalonym przez członków Rady, minimum raz na kwartał lub na wniosek Prezydenta Miasta.

3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w przypadku przedstawienie przez Prezydenta Miasta Chorzów spraw do zaopiniowania przez Radę.

4. Datę posiedzenia Rady ustala się w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenie wniosku.

5. Program posiedzenia wraz z odpowiednimi materiałami powinien zostać przekazany członkom Rady na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

6. Materiały na posiedzenie przekazywane są pod adresy wskazane przez członków Rady.

7. Dopuszcza się możliwość przekazywania materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez członków Rady adresy elektronicznej skrzynki pocztowej.

8. Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 13 członków Rady.

§ 10.

1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) numer, datę i miejsce posiedzenia;

b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;

c) porządek obrad;

d) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczeń złożonych do protokołu;

e) uchwały, sprzeciwy do uchwał oraz wnioski wpisane w pełnym brzmieniu;

f) wyniki głosowania.

2. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.

3. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

4. Protokoły z posiedzeń Rady przyjmowane są przez członków Rady na następnym posiedzeniu.

§ 11.

1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały, wniosku lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Głosowania Rady są jawne.

5. Przewodniczący przekazuje podjętą na posiedzeniu uchwałę lub wniosek Prezydentowi Miasta Chorzów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Techniczną i administracyjną obsługę Rady zapewnia Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

2. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe