Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Określić wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Ustroniu, za każdy dzień pobytu w wysokości 2,80 zł z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Określić wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych w wieku do lat 18 oraz osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidów pierwszej grupy i inwalidów wojennych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Ustroniu, za każdy dzień pobytu w wysokości 1,40 zł.

§ 2.

Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe