Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 52 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1. Przyjmuje się zaktualizowany dokument pn.: "Szczegółowy opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rejestr zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 1096/45/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Małgorzata Staś


Załącznik do Komunikatu Nr 52
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe