Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 12 § 4 i § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) - działając na wniosek Wójta Gminy Wilkowice

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Wilkowice tworzy się cztery odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilkowice oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlusiak


Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Wilkowice

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu glosowania

Siedziba obwodowej komisji

do spraw referendum

8

Część sołectwa Wilkowice:

Szpital Kolejowy w Wilkowicach

Szpital Kolejowy w Wilkowicach

ul. Żywiecka 19

9

Część sołectwa Bystra:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

ul. Juliana Fałata 2

10

Część sołectwa Wilkowice:

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

w Wilkowicach ul. Kościelna 5

11

Część sołectwa Bystra:

Rodzinny Dom "Senior"

Rodzinny Dom "Senior" Bystra

ul. Szczyrkowska 136

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe