Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX.87.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr VIII.67.2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice.

§ 3. 1. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr IX.87.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIRUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_____________________________________________________________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób prawnych posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice

Organ podatkowy, do którego składa się deklaracje: Burmistrz Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice


A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

? Pierwsza deklaracja ? Zmiana danych zawartych ? Data zmiany ? ? - ? ? - ? ? ? ? r.

w pierwszej deklaracji


B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

? Osoba fizyczna ? Osoba prawna ? Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

? Właściciel nieruchomości ? Współwłaściciel/ Współmałżonek ? Najemca/ Dzierżawca

? Użytkownik wieczysty ? Zarządca nieruchomości wspólnej ? Inny (posiadacz)

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

PESEL:

REGON:

NIP:

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres email:

Nr rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty:

C. DANE SKŁADAJĄCEGO WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko współmałżonka/współwłaściciela:

PESEL:

REGON:

NIP:

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres email:


D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer działki:

Nieruchomość jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? zamieszkała ? niezamieszkała ? w części zamieszkała i w części niezamieszkała


E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone
i odbierane selektywnie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. ? tak 2. ? nie

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

…………………… (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi1:

ilość mieszkańców x stawka na osobę = zł.

(słownie złotych:………………………………………………………………………….....….…...)


F. PRZYCZYNA ZMIANY

(Wypełnić w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji)

? Urodzenie (data) _ _ - _ _ - _ _ _ _r.

? Zgon (data) _ _ - _ _ - _ _ _ _r.

? Zmiana miejsca zamieszkania - przybycie z innej gminy (data) _ _ - _ _ - _ _ _ _r.

? Zmiana miejsca zamieszkania - wyjazd do innej gminy (data) _ _ - _ _ - _ _ _ _r.

? Zmiana miejsca zamieszkania na obszarze gminy (data) _ _ - _ _ - _ _ _ _r.


G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)(czytelny podpis)

…………………………………..

(czytelny podpis)

Pouczenie:

1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późniejszymi zmianami)).

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945
z późniejszymi zmianami).

3. Zgodnie z art.2 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) za właścicieli nieruchomości uważa się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4. Właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Wojkowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, natomiast, w przypadku, gdy zmiana dotyczy nowego miejsca zamieszkania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

6. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt.4 albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Prawidłowość podanych
w deklaracji wartości może być również weryfikowana przez zużycie wody.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się raz na dwa miesiące tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1 Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miasta Wojkowice w sprawie zmiany ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe