Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Format elektroniczny wzorów formularzy wskazanych w ust. 1 i 2 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracjach (DO) w formacie danych XML, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do uchwały.

4. Deklaracja wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami może być przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

5. Deklaracja, o której mowa w ust. 3, jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe