Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 218, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015 poprzez:

1) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł,

2) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 56.000 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 10.000

- zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.000 zł

- zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje w wysokości 60.000 zł;

3) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 30.000 zł, poprzez zwiększenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: 44.876.068 zł,

2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 44.871.699 zł,

3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: 140.370 zł,

4) rozchody budżetu w kwocie: 144.739 zł.

§ 3.

Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane z budżetu gminy na rok 2015" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 "Wydatki majątkowe na 2015 rok" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.369 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 6.

W zmienianej uchwale § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 1 i art. 90 ustawy, do wysokości 11.102.000 zł.".

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

§

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

30 000,00

Razem:

0,00

30 000,00

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 000,00

30 000,00

01009

Spółki wodne

0,00

30 000,00

Dotacje na zadania bieżące

0,00

30 000,00

Dotacja do Gminnej Spółki Wodnej na renowację urządzeń melioracji szczegółowej

30 000,00

01095

Pozostała działalność

15 000,00

0,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

15 000,00

0,00

600

Transport i łączność

0,00

15 000,00

60095

Pozostała działalność

0,00

15 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

15 000,00

Wykonanie deptaka na terenie rekreacyjnym znajdującym się na działce gminnej

0,00

15 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

6 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

6 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

6 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

5 232,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4 866,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

0,00

4 866,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

366,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

0,00

366,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

232,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

232,00

0,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

232,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

81 000,00

40 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

81 000,00

40 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

81 000,00

0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

81 000,00

0,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

81 000,00

0,00

Wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego

0,00

40 000,00

Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp z o.o. w Suszcu

40 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

30 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

30 000,00

Dotacje i subwencje

30 000,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

30 000,00

RAZEM:

96 232,00

126 232,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Lp.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji

Rodzaj zadania

podmiotowa

przedmiotowa

celowa

I. UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

010

01009

50 000

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

2

801

80104

53 511

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Suszec

3

900

90095

100 000

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4

926

92605

253 000

Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Razem

53 511

0

403 000

II. UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

600

60004

80 000

Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka

2

600

60004

382 000

Dopłata do komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie Zdrój

3

600

60004

14 147

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

4

600

60014

200 000

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III

5

754

75405

30 000

Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec

6

801

80101

5 076

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

7

801

80101

2 688

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

8

801

80101

3 640

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej

9

801

80104

56 160

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna

10

801

80104

27 600

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Żory

11

801

80104

6 000

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie

12

801

80110

8 460

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

13

801

80110

4 032

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

14

851

85158

7 118

Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych

15

851

85195

138 000

Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

16

921

92109

980 000

Działaność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

17

921

92116

415 000

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

Razem

1 777 000

0

582 921


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

4 558 941

60004

Lokalny transport zbiorowy

94 147

1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec

80 000

2.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

14 147

60014

Drogi publiczne powiatowe

200 000

1. Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III"

200 000

60016

Drogi publiczne gminne

4 249 794

1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.Lipowej, P.Godźka i ul.Wyzwolenia

100 000

2. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce

700 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

650 000

3. Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia Podlesie

200 000

4. Projektowanie i przebudowa ul.Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.Porębskiej wraz z budową odwodnienia

20 000

5. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

10 000

6. Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.Srebrną w Suszcu

195 000

7. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu

20 000

8. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach

10 000

9. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.Piaskowej w Suszcu

50 000

10. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Spokojna, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul.Wielodroga, ul.Pańska, ul. Deszczowa

1 449 794

11. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych

70 000

12. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach

1 425 000

60095

Pozostała działalność

15 000

1. Wykonanie deptaka na terenie rekreacyjnym znajdującym się na działce gminnej

15 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

120 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000

1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000

1. Zakupy gruntów

100 000

750

Administracja publiczna

523 150

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

523 150

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem

30 000

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

352 000

3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe

60 000

4. Budowa infrastryktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec

30 000

5. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

51 150

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

10 000

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

10 000

801

Oświata i wychowanie

907 000

80101

Szkoły podstawowe

850 000

1. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu

800 000

2. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kobielicach i Kryrach

20 000

3. Modernizacja monitoringu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

15 000

4. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska

15 000

80104

Przedszkola

30 000

1. Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie Gminy Suszec

20 000

2. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu

10 000

80110

Gimnazja

7 500

1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Suszcu

7 500

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

19 500

1. Zakup piekarnika elektrycznego z termoobiegiem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach

14 500

2. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Kobielicach

5 000

852

Pomoc społeczna

28 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 000

1. Zakupy programów i zespołów komputerowych

8 000

85232

Centra Integracji Społecznej

20 000

1. Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Suszec

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 559 000

90002

Gospodarka odpadami

150 000

1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu

150 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2 259 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

1 919 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 819 000

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

100 000

3. Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"

200 000

4. Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp zo.o. w Suszcu

40 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

50 000

2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec

100 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000

1. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce

20 000

926

Kultura fizyczna

663 471

92601

Obiekty sportowe

583 471

1. Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu

200 000

2. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach

78 471

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

63 471

3. Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec

270 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

164 000

4. Zakup traktorka ogrodniczego do utrzymania boisk sportowych na terenie Gminy Suszec

15 000

5. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych

20 000

92695

Pozostała działalność

80 000

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu

80 000

Wydatki majątkowe ogółem:

9 389 562

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 696 471

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe