Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZD/pb-l/1/2015 Burmistrza Miasta Bierunia; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 29 czerwca 2015r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bierunia

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy: Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. św. Kingi 1, NIP: 646-288-76-44, REGON: 276255192, reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz-Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik-Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

zwanym w dalszej części "Przekazującym"

a
Miastem Bieruń z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Rynek 14, NIP:646-10-15-103, REGON: 276258285, reprezentowaną przez Zarządcę drogi, którą reprezentuje:

1. Krystian Grzesica-Burmistrz Miasta Bierunia,


zwanym w dalszej części "Przejmującym"


W celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bierunia strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 460), powierza Burmistrzowi Miasta Bierunia prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Miasta Bierunia.

2. Do zakresu, o którym mowa w ust. 1 w szczególności należy:

1) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą - III standard - załącznik nr 1;

3. Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

4. Wykaz dróg i chodników powiatowych położonych na terenie Miasta Bierunia określony jest w załączniku
nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. "Przejmujący" wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu.

2. Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

3. W ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zadań objętych porozumieniem.

4. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania porozumienia "Przekazujący" poniesie szkodę, "Przejmujący" zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności "Przejmującego" wynikającej wprost z przepisów prawa.

§ 3. 1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia "Przejmujący" otrzyma dotację celową w kwocie, wynikającej z iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i wskaźnika "n".

2. Wskaźnik "n", o którym mowa w ust. 1 na IV kwartał 2015 roku, na rok 2016 oraz na okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie łączną w wymienionych latach kwotę w wysokości 146 552,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100). W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem w poszczególnych latach wynosić będzie

1) w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.- 18 319,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100);

2) w 2016 roku - 73 276,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

a) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - 54 957,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100),

b) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - 18 319,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100),

3) w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - 54 957,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - do 31.10.2015 r. w wysokości 18 319,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100);

2) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. - do 15.01.2016 r. w wysokości 54 957,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100);

3) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. - do 31.10.2016 r. w wysokości 18 319,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100);

4) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.01.2017 r. w wysokości 54 957,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

§ 4. 1. Dotację, o której mowa w § 3 należy wykorzystać zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - do 31.12.2015 r.;

2) za 2016 rok - do 31.12.2016 r.;

3) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 30.04.2017 r.

2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i otrzymanej dotacji celowej "Przejmujący" przedłoży "Przekazującemu" zgodnie z niżej podanymi terminami oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3:

1) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.- do 31.01.2016 r.;

2) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

3) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

3. "Przejmujący" przedkłada potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur (wraz z załącznikami) potwierdzających wykonane roboty stanowiących podstawę rozliczenia oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty.

4. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała część dotacji podlega zwrotowi zgodnie z niżej podanymi terminami:

1) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - do 31.01.2016 r.;

2) za 2016 rok - do 31.01.2017 r.;

3) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. - do 15.05.2017 r.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Utrzymanie dróg na podstawie niniejszego porozumienia realizowane będzie od dnia 1 października
2015 r. do 30 kwietnia 2017 r.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron.

W załączeniu:

1. Standard utrzymania dróg w okresie zimowym - załącznik nr 1

2. Wykaz dróg i chodników powiatowych położonych na terenie Miasta Bierunia - załącznik nr 2

3. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy - załącznik nr 3

Strona PrzekazującaStrona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Krystian Grzesica


Załącznik nr 1 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychSTANDARD UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

Lp.

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

1

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi telefonicznie w trakcie wykonywania usługi.

- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6
godz.


Załącznik nr 2 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BIERUNIA

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Długość

[km]

Odcinki dróg powiatowych przewidziane do zimowego utrzymania w zakresie zwalczania śliskości zgodnie z III standardem zimowego utrzymania dróg w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Kilometraż

Długość

[mb]

Uwagi

1.

4137S

ul. Wawelska

0,377

od 0+060 do 0+090

30

przystanek

od 0+250 do 0+377

127

skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi

2.

4137S

ul. Jagiełły

1,275

od 0+377 do 0+420

43

skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi

od 0+510 do 0+700

190

łuk poziomy, BPIK

od 0+870 do 1+050

180

skrzyżowanie z ul. Porąbek i Majowa

od 1+560 do 1+652

92

łuk poziomy, przystanek Groblana

3.

4137S

ul. Bijasowicka

1,173

od 1+652 do 1+740

88

łuk poziomy, przystanek Groblana

od 1+810 do 1+880

70

skrzyżowanie z ul. Lipcowa

od 2+470 do 2+570

100

zatoka autobusowa

od 2+590 do 2+620

30

przedszkole

od 2+730 do 2+825

95

przejście, przystanek, ul. Krupnicza, Bijasowicka, Boczna

4.

4137S

ul. Krupnicza

0,753

od 2+825 do 2+860

35

przejście, przystanek, ul. Krupnicza, Bijasowicka, Boczna

od 2+910 do 3+220

310

łuki poziome

od 3+400 do 3+575

175

most

5.

5900S

ul. Świerczyniecka

1,917

od 0+210 do 0+350

140

skrzyżowanie J.C.

od 0+600 do 0+670

70

łuk poziomy przed bocznicą

od 0+800 do 0+900

100

łuk poziomy, przejazd kolejowy

od 1+020 do 1+070

50

przejście

od 1+250 do 1+420

170

skrzyżowanie ul. Lokalna, ul. Świerczyniecka (gminna)

od 1+550 do 1+650

100

łuk poziomy

od 1+700 do 1+820

120

most

6.

5904S

ul. Bogusławskiego

1,293

od 4+401 do 4+441

od 4+730 do 4+850

od 5+270 do 5+690

30

120

420

skrzyżowanie

przejazd kolejowy

podjazd do DK44

7.

5905S

ul. Bojszowska

3,293

od 0+000 do 0+040

od 0+150 do 0+180

od 0+280 do 0+330

40

30

50

przejście

skrzyżowanie

skrzyżowanie

od 0+560 do 0+870

310

łuk poziomy, przejazd , 2 łuki, przejazd, skrzyżowanie

od 0+900 do 0+920

20

przystanek

od 0+940 do 0+980

40

skrzyżowanie ul. Szlaku Solnego

od 1+410 do 1+460

50

skrzyżowanie Gołysowa, przystanek

od 1+680 do 1+740

60

łuk poziomy

od 1+870 do 1+990

120

przejazd kolejowy

od 2+080 do 2+120

40

przystanek

od 2+270 do 2+370

100

łuk poziomy

od 2+400 do 2+430

30

przystanek

od 2+550 do 2+620

70

łuk poziomy

od 2+770 do 2+970

200

przystanek, skrzyżowanie z Królikowskiego

od 3+060 do 3+090

30

skrzyżowanie, boisko

od 3+180 do 3+270

90

łuk poziomy, przystanek, skrzyżowanie Szybowa

8.

5906S

ul. Chemików

2,720

od 0+525 do 0+560

35

przejście

od 0+815 do 1+120

305

od skrzyżowania Krakowska do skrzyżowania Kopcowa

od 1+411 do 1+580

169

od skrzyżowania Wita do skrzyżowania Solidarności

od 1+635 do 1+815

180

przejście, skrzyżowanie, zatoki autobusowe

od 1+871 do 1+901

30

skrzyżowanie osiedle

od 1+945 do 1+971

26

skrzyżowanie osiedle

od 2+116 do 2+200

84

skrzyżowanie, pętla

od 2+261 do 2+331

70

skrzyżowanie, pętla

9.

5907S

ul. Krakowska

1,586

od 0+000 do 0+130

od 0+270 do 0+296

od 0+481 do 0+531

od 0+611 do 0+665

od 0+976 do 1+056

od 1+321 do 1+361

od 1+391 do 1+471

od 1+521 do 1+550

130

26

50

54

80

40

80

29

przejścia, skrzyżowania

przejście

łuk poziomy

przejście, skrzyżowanie Kocyndra

zatoka, przystanek

skrzyżowanie Baryki

przystanki

przejście, ARGE

10.

5908S

ul. Lędzińska

1,957

od 0+375 do 0+490

115

skrzyżowanie

zatoka, łuk poziomy, przejście,

od 0+635 do 0+930

295

skrzyżowanie, zatoka

od 1+040 do 1+135

95

skrzyżowanie

11.

5925S

ul. Kosynierów

0,199

od 0+287 do 0+295

od 0+365 do 0+395

8

30

skrzyżowanie, dworzec

skrzyżowanie Remizowa

12.

5925S

ul. Ofiar Oświęcimskich

0,287

od 0+110 do 0+140

od 0+245 do 0+287

30

42

skrzyżowanie Kossaka

skrzyżowanie, dworzec

13.

5926S

ul. Patriotów

0,200

od 1+275 do 1+295

od 1+400 do 1+425

20

25

wiadukt

przystanki

14.

5926s

ul. Bohaterów Westerplatte

1,261

od 0+140 do 0+160

20

przystanek

od 0+420 do 0+490

70

łuk poziomy

od 0+650 do 0+670

20

przystanek

od 0+690 do 0+760

70

łuk poziomy

od 0+860 do 0+890

30

skrzyżowanie

od 0+990 do 1+080

90

skrzyżowanie z Patriotów, z Szenwalda, przystanek

od 1+250 do 1+261

11

łuk poziomy, Herok

15.

5927S

ul. Mielęckiego

2,493

od 0+000 do 0+039

od 0+140 do 0+250

od 0+586 do 0+666

od 0+986 do 1+030

od 1+116 do 1+260

od 1+316 do 1+456

od 1+770 do 1+800

od 1+866 do 1+906

od 1+950 do 2+006

od 2+086 do 2+136

od 2+266 do 2+306

39

110

80

44

144

140

30

40

56

50

40

skrzyżowanie

most, przystanek, skrzyżowanie

zatoka

OSP

skrzyżowanie Promienna, zatoka

skrzyżowanie Nadbrzeżna, łuk

skrzyżowanie Tatarakowa

skrzyżowanie Przyjaźni, zatoka

łuk poziomy

łuk poziomy

łuk poziomy

16.

8020S

ul. Lokalna

0,152

od 0+000 do 0+040

od 0+120 do 0+150

40

30

skrzyżowanie

most

Razem

20,936

7367

WYKAZ CHODNIKÓW POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA BIERUNIA

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Długość

[km]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4137 S

4137 S

4137 S

4137 S

5900 S

5904 S

5905 S

5906 S

5907 S

5908 S

5925 S

5925 S

5926 S

5926 S

5927 S

8020 S

ul. Wawelska

ul. Jagiełły

ul. Bijasowicka

ul. Krupnicza

ul. Świerczyniecka

ul. Bogusławskiego

ul. Bojszowska

ul. Chemików

ul. Krakowska

ul. Lędzińska

ul. Kosynierów

ul. Ofiar Oświęcimskich

ul. Patriotów

ul. Bohaterów Westerplatte

ul. Mielęckiego

ul. Lokalna

0,720

1,275

1,173

-

2,285

0,395

4,050

3,211

3,152

0,875

0,199

0,287

0,168

0,270

0,150

0,150

RAZEM:

18,360


Załącznik nr 3 do Porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowychWZÓR


ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE ROBÓT I PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA DANY ROK BUDŻETOWY

Lp.

Rodzaje wykonanych robót oraz okres ich wykonania

Ilość zrealizowanych robót bądź zakupionych materiałów*

Nr faktury

Data wystawienia faktury

Data zapłacenia faktury

Wartość
w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

RAZEM


Sporządził:Zatwierdził:

Data i podpis:Data i podpis:


* należy np.: podać ilość przejechanych dróg w km, czas pracy zatrudnionych pracowników w roboczogodzinach, ilość zakupionego materiału w kg, ilość trybów czynnych, biernych, oczekiwania oraz ewentualne dodatkowe prace.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe