Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/95/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.),

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 282.643,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 12.643,12 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 270.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 934 172,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 41.511,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 892 661,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 23 919 943,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 14 415 555,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 9 504 388,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 308 823,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 18 643,12 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 290 180,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 960 352,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 26 180,13 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 934 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 26 809 895,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 14 134 520,10 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 12 675 375,87 zł.

§ 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadania inwestycyjne:

1. W Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne pn. ,, Wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. W Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.,, Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od km 0+000 do km 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 889 952,97 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 079 714,97 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 889 952,97 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 4 376 909,97 zł.

§ 8. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 oraz §3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr X/95/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 12.643,12 zł, tj

1.1

W dziale 852 - Pomoc społeczna

12.643,12

Rozdziale 85295 - Pozostała działalność

12.643,12

w związku z wpływem środków na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu

12.643,12

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 270.000,00 zł, tj:

2.1

W dziale 600 - Transport i łączność

270.000,00

Rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

270.000,00

w związku z pozyskaniem środków (promesa) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od km 0+000 do km 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin"

270.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 41.511,00 zł, tj:

3.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

41.511,00

Rozdziale 75095 - Pozostałą działalność

41.511,00

w związku z nieuzyskaniem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania inwestycyjnego pn.,,Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)"

41.511,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 892.661,00 zł, tj:

4.1

W dziale 600 - Transport i łączność

892.661,00

Rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

892.661,00

- w związku ze zmniejszeniem środkówna usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (decyzja FBI.3111.185.4.2015 z 21 lipca 2015 r.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Odbudowa drogi nr 689001 S- Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślęzany"

674.089,00

- w związku ze zmniejszeniem środkówna usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (decyzja FBI.3111.185.4.2015 z 21 lipca 2015 r.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+807 do 1+507 etap I"

218.572,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 18.643,12 zł, tj.:

1.1

W dziale 600 - Transport i łączność

6.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

6.000,00

w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lelów i wprowadzeniem zadania pn.,,Utwardzenie drogi - ul. Polna do posesji Nr 3A", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6.000,00

1.2

W dziale 852 - Pomoc społeczna

12.643,12

Rozdziale 85295 - Pozostała działalność

12.643,12

z przeznaczeniem na remont domu mieszkalnego rodziny poszkodowanej w pożarze

12.643,12

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 290.180,13 zł, tj.:

2.1

W dziale 600 - Transport i łączność

290.180,13

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

20.180,13

w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lelów i wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.,,Wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza", zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

20.180,13

Rozdziale 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

270.000,00

w związku z realizacją zadania inwestycyjnegopn.,, Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od km 0+000 do km 0+350 (do cmentarza) w miejscowości Drochlin",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

270.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 26.180,13 zł, tj:

3.1

W dziale 600 -Transport i łączność

26.180,13

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

26.180,13

w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.,,Położenie krawężników i kostki ul.Wałowa i ul.Kacza odcinek od ul.Zamkowej do Klasztornej , realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lelów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

26.180,13

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

4.Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 934.172,00zł, tj.:

4.1

W dziale 600 - Transport i łączność

934.172,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

37.649,00

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. ,,Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+629,51 do 0+807 etap II", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

37.649,00

Rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

896.523,00

- w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego

pn.,, Odbudowa drogi nr 689001 S- Brzozowa Góra w km 0+000 do 1+833 oraz 1+839 do 2+046 w miejscowości Ślęzany", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

677.273,00

- w związku z zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,, Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+807 do 1+507 etap I", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

219.250,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe